09.09.2021

Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня прийнято рішення про допуск до участі у доборі та затверджено графіки виконання практичних завдань

    

8 вересня  2021 року відбулось засідання кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія).
Відповідно до підпункту 5 пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» та пункту 9 розділу ІV Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора 16.09.2020 № 454 (далі - Порядок), прийнято рішення допустити до участі в доборі на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня кандидатів згідно зі списком СПИСОК.
Крім того, затверджено графіки проведення першого етапу добору – виконання практичного завдання. ГРАФІКИ:
1. Графік виконання практичного завдання для кандидатів на заміщення посад прокурорів відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю

На виконання пункту 1 розділу V Порядку оприлюднюємо ЗРАЗОК практичного завдання, водночас наголошуємо, що практичні завдання будуть відповідати спеціалізації роботи за посадами, на зайняття яких оголошено добір.
Повідомляємо!
 
Для виконання практичного завдання кандидату надається чистий аркуш (аркуші) паперу з відміткою підрозділу, який забезпечує діяльність Комісії. Перед початком виконання практичного завдання член Комісії надає кандидатам письмово викладені однакові умови практичного завдання.
Фото та відеофіксація або винесення кандидатами умов практичного завдання за межі приміщення, у якому відбувається виконання практичного завдання, забороняється.
Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, то кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами норм відповідних законодавчих актів (КПК України, КК України та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод тощо). Комісія не зобов’язана надавати тексти законодавчих актів.
На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення наданого часу припиняється. Після виконання завдання кандидат здає присутньому члену Комісії написане ним та скріплене власним підписом вирішення завдання.
Перевірка виконаних практичних завдань здійснюється на засіданні Комісії шляхом обговорення практичних навичок кандидатів та їх уміння у правозастосуванні.
Практичні навички кандидатів та їх уміння у правозастосуванні оцінюються шляхом перевірки таких критеріїв:
– вміння визначати, оцінювати та описувати обставини, які мають значення для правильного вирішення практичного завдання;
– вміння визначати та застосовувати норми права, що регулюють відносини, які є предметом практичного завдання;
– вміння аналізувати і робити висновки щодо відповідності (невідповідності) законодавству дій або рішень прокурора, суду тощо в запропонованому практичному завданні та наводити мотиви цих висновків;
– правильності вирішення запропонованого практичного завдання та надання відповідей на пов’язані з нею питання, які зазначені у практичному завданні.
За підсумками обговорення результатів виконання практичного завдання членами Комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій. Сума виставлених балів за кожним критерієм сумується. Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів Комісії.
Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.
 
Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу участь у ньому.
За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.
У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за тел.: (0552)46-07-21 або (0552)49-01-61. 
Нагадуємо, що реєстрація кандидатів та ідентифікація їх осіб здійснюватиметься за умови пред’явлення службового посвідчення.
 
У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії (вул. Михайлівська, 33, м. Херсон, 73003) або на електронну пошту dobir@pho.gov.ua не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів. 
Скаргу та документи, які подаються в електронній формі, кондидат підписує електронним цифровим підписом. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.
Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Автор: Кадрова комісія Херсонської обласної прокуратури
кількість переглядів: 828