18.08.2021

ОГОЛОШЕННЯ про добір на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

Відповідно до підпункту 5 пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 № 113-IX, Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядок), та наказу виконувача обов’язків керівника Херсонської обласної прокуратури від 18.08.2021 № 112 «Про проведення добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня»
18.08.2021 розпочинається добір на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури.
 
Перелік вакантних посад, які можуть бути заміщені за результатами добору:
 
1. Прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
2. Прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
3. Прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
4. Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
5. Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
6. Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
7. Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
8. Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
9. Прокурор відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
10. Прокурор відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації
 
Участь у доборі мають право брати прокурори окружних,  спеціалізованих на правах окружних прокуратур, які виявили бажання взяти участь у доборі (далі – кандидати) та мають стаж роботи в галузі права не менше 3 років.
До участі у доборі не допускаються кандидати:
– повноваження яких зупинені у зв’язку з відстороненням від посади згідно з пунктами 3–5 частини першої статті 64 Закону України «Про прокуратуру»;
– які мають незняте дисциплінарне стягнення у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня.
Прийом документів від кандидатів розпочинається 18.08.2021 та завершується 26.08.2021 (включно).
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у доборі, подають до кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Херсонської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі – Комісія) заяву, до якої долучають мотиваційний лист, у якому викладають мотиви зайняття посади в органі прокуратури вищого рівня. Кандидати, які працюють в органах прокуратури інших регіонів також надають біографічну довідку за підписом керівника кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури за місцем своєї роботи, скріплену печаткою цього підрозділу.
Кандидатом можуть бути подані також інші документи на підтвердження його відповідності критеріям, передбаченим у пункті 6 розділу VІ Порядку.
Кандидат може звернутися із заявою про участь у доборі на одну вакантну посаду у відповідному органі прокуратури.
У разі відкликання поданої заяви повторна заява кандидата на цю посаду в межах оголошеного добору не розглядається.
Документи подаються шляхом:
- надсилання засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: вул Михайлівська, 33, м. Херсон, 73003
або
 - на адресу електронної пошти Комісії: dobir@pho.gov.ua
Заяву та документи, які подаються в електронній формі, кандидат підписує електронним цифровим підписом, чим засвідчує їх достовірність. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf».   В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.
Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.
Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, подані в паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) повинна бути збережена окремим файлом у форматі PDF. У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.
До розгляду Комісією будуть прийматися належним чином оформлені документи, що відправлені у строк, визначений в оголошенні про проведення добору.
 
Добір включає такі етапи:
- виконання практичного завдання з метою оцінки рівня володіння кандидатами практичними навичками та їх уміння у правозастосуванні. Практичні завдання мають відповідати спеціалізації роботи за посадами, на зайняття яких оголошено добір. На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення наданого часу припиняється. Після виконання завдання кандидат здає присутньому члену Комісії написане ним і скріплене власним підписом вирішення завдання.
Практичні навички кандидатів та їх уміння у правозастосуванні оцінюються шляхом перевірки таких критеріїв:
– вміння визначати, оцінювати та описувати обставини, які мають значення для правильного вирішення практичного завдання;
– вміння визначати та застосовувати норми права, що регулюють відносини, які є предметом практичного завдання;
– вміння аналізувати і робити висновки щодо відповідності (невідповідності) законодавству дій або рішень прокурора, суду тощо в запропонованому практичному завданні та наводити мотиви цих висновків;
– правильності вирішення запропонованого практичного завдання та надання відповідей на пов’язані з нею питання, які зазначені у практичному завданні.
За кожним критерієм членом Комісії виставляється бал з розрахунку від 0 до 25. Максимально допустима кількість балів за виконання практичного завдання становить 100 балів.
Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.
Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, то кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами норм відповідних законодавчих актів. Комісія не зобов’язана надавати тексти законодавчих актів.
 
- проведення співбесіди з метою оцінки готовності кандидатів до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання. До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.
Співбесіда складається з таких етапів:
– дослідження матеріалів електронної справи кандидата;
– обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;
– оцінювання кандидата.
Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:
– професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;
– ефективність роботи на посаді прокурора;
– досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір, та відрядження до цього підрозділу);
– моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.
За кожним критерієм членом Комісії виставляється бал з розрахунку від 0 до 25. Максимально допустима кількість балів за результатами співбесіди становить 100 балів.
Сума виставлених балів членом Комісії за кожним критерієм сумується та є остаточним балом, виставленим членом Комісії окремому кандидату.
Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів Комісії.
Кандидатами, які успішно пройшли добір, вважаються ті, що набрали найбільшу кількість загальних балів (є першими) згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду за результатами співбесіди.
У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів на відповідну посаду перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи на посаді прокурора. Якщо кандидати мають однаковий стаж роботи на посаді прокурора, перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи в галузі права.
 

Автор: Кадрова комісія Херсонської обласної прокуратури
кількість переглядів: 1544