17.12.2018

Положення про управління представництва інтересів держави в суді від 08.11.2018 (наказ № 90)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ прокуратури області
«     »  листопада 2018 року  №
 
ПОЛОЖЕННЯ
про управління представництва інтересів  держави в суді прокуратури Херсонської області

1. Загальні положення.

1.1    Управління представництва інтересів держави в суді (далі - управління) є самостійним структурним підрозділом прокуратури Херсонської області, який підпорядковується заступнику прокурора області відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом прокуратури області.
1.2    Управління діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про прокуратуру», іншого чинного законодавства, наказів Генеральної прокуратури України, прокуратури області, Регламенту прокуратури області, цього Положення.

2. Основні завдання  управління.

2.1  Захист інтересів держави у випадках порушення або загрози їх порушення, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.
2.2.  Представництво органів прокуратури, їх посадових осіб у судах загальної юрисдикції при розгляді адміністративних, господарських, цивільних справ, у яких вони є  сторонами або третіми особами.
2.3  Реалізація повноважень щодо участі у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справах, в яких прокурором здійснювалося представництво інтересів держави в суді.
2.4. Організація діяльності органів прокуратури Херсонської області як спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері запобігання та протидії корупції поза межами кримінального провадження.

3. Організаційна структура  управління.

3.1 Управління очолює начальник. До його складу входять начальники відділів, заступник начальника відділу, прокурори відділів та головний спеціаліст відповідно до штатного розпису.
До складу управління входять:
1)    відділ забезпечення представництва в суді.
2)    відділ організації представництва в суді та при виконанні судових рішень;
3)     відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції.

3.2 Працівники управління здійснюють покладені на них функції відповідно до розподілу обов'язків, який затверджується заступником прокурора області, з урахуванням особистих ділових і професійних якостей кожного працівника.
3.3. Управління здійснює організаційне забезпечення прокуратурами нижчого рівня, спрямування їх діяльності згідно з вимогами законодавства, контроль за виконанням управлінських рішень за територіальним і функціональним (предметним) принципами, використовуючи спеціалізацію працівників, закріплення за ними територій і  предметів як дієвий засіб підвищення ефективності прокурорської роботи, у тому числі шляхом здійснення оперативного контролю за їх діяльністю, надання практичної допомоги, проведення перевірок стану організації роботи з питань представництва інтересів держави в суді та у сфері запобігання та протидії корупції, вжиття заходів щодо усунення недоліків та удосконалення практики прокурорської діяльності, підвищення її ефективності; проведення навчальних заходів, стажування тощо.

4.    Основні функції управління:

4.1. Підготовка і пред'явлення позовів, заяв.
4.2. Вступ у справи, порушені за позовами, заявами інших осіб на будь-якій стадії їх розгляду.
4.3. Ініціювання перегляду судових рішень, у тому числі у справах, порушених за позовами, заявами інших осіб.
4.4. Участь у розгляді справ.
4.5. Захист інтересів держави при виконанні рішень судів.
4.6. Здійснення заходів щодо виявлення, припинення пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».
4.7. У своїй діяльності управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами прокуратури області, враховує практику застосування чинного законодавства Верховним Судом та Міністерством юстиції України.
4.8. Діловодство в управлінні ведеться відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту прокуратури області, наказів Генеральної прокуратури України, прокуратури Херсонської області.

5.    Основні напрями діяльності структурних підрозділів управління.
5.1. Відділ забезпечення представництва  в суді
5.1.1. До складу відділу входять начальник-заступник начальника управління та 5  прокурорів  відділу.
5.1.2. Завданнями відділу є захист інтересів держави - у випадках порушення або загрози їх порушення, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.
5.1.3. Відділ здійснює представницьку діяльність шляхом:
-    вступу у справи, порушені за позовами, заявами, поданнями інших осіб, на будь-якій стадії їх розгляду;
-    оскарження незаконних судових рішень, у тому числі виявлених за результатами їх моніторингу та за інформацією відділу організації представництва  в суді та при виконанні судових рішень;
-    участі у розгляді судами справ.
5.1.4. На відділ покладено виконання функцій відповідно до основних напрямків діяльності, зокрема:
-    представництво інтересів держави у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві, а також реалізацію процесуальних повноважень прокуратури області у цивільних, адміністративних і господарських справах;
-    забезпечення участі у розгляді судами першої та апеляційної інстанцій у порядку цивільного, господарського та адміністративного судочинства такої категорії справ:
-    за позовами та апеляційними скаргами  прокуратури області;
-    за апеляційними скаргами місцевих прокуратур в Херсонському апеляційному суді в порядку цивільного судочинства;
-    за позовами місцевих прокуратур у Херсонському окружному адміністративному суді та господарському суді Херсонської області;
-    за апеляційними скаргами прокурорів інших областей;
-    за позовами до органів прокуратури та її посадових осіб, а також у справах, де вказані особи виступають в якості третіх осіб;
-    вивчення інформації, у тому числі розміщеної у Єдиному державному реєстрі судових рішень, щодо наявності на розгляді у судах справ чи винесених судових рішень, що порушують інтереси держави та потребують застосування представницьких повноважень прокурора;
-    ініціювання перегляду судових рішень у справах, розглянутих як за участю прокурора, так і без участі прокурора, якщо мало місце порушення  інтересів держави;
-    внесення за наслідками вивчення справ у судах на незаконні судові рішення обґрунтованих апеляційних скарг, касаційних скарг, а у разі відсутності підстав для реагування - складання вмотивованих висновків з посиланням на норми матеріального і процесуального права, матеріали справи, з обов’язковим викладенням мотивів, що спростовують доводи звернень заінтересованих осіб;
-    ініціювання питання про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності шляхом звернення у встановленому законом порядку із заявою до Вищої ради правосуддя у разі встановлення даних про вчинення суддею дисциплінарного проступку. Ініціювання питання про звільнення судді з посади у випадку виявлення фактів порушення суддею присяги шляхом надіслання відповідного вмотивованого клопотання до Генеральної прокуратури України.


5.2.  Відділ організації представництва в суді та при виконанні судових рішень
5.2.1. До складу відділу входять начальник, заступник начальника та 5 прокурорів відділу.
Завданнями відділу є виявлення підстав для звернення до суду на захист та поновлення інтересів держави - у випадках порушення або загрози їх порушення, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу; вжиття заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами, заявами прокурорів та у справах, у яких прокурором здійснювалось представництво у суді; забезпечення належного захисту інтересів держави при виконанні судових рішень.
5.2.2. Відділ здійснює організацію представництва шляхом:
-    підготовки і пред'явлення позовів, заяв, скарг;
-    захисту інтересів держави при  виконанні судових рішень.
5.2.3. На відділ покладено виконання функцій відповідно до основних напрямків діяльності, зокрема:
-    організацію представництва на захист інтересів держави у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві;
-    виявлення підстав для пред'явлення позовів, у тому числі шляхом опрацювання повідомлень у ЗМІ;
-    організацію вивчення у судах працівниками прокуратури цивільних, адміністративних та господарських справ:
а)  у зв'язку із зверненням осіб, які брали участь у розгляді справи або які не були залучені до участі у справі та інтереси яких зачіпає рішення суду, за наявності підстав для представництва прокурором у суді їх інтересів;
б)  за дорученням прокурорів вищого рівня;
в)  з власної ініціативи, якщо рішення суду у справі зачіпає інтереси держави         у випадках, визначених Законом України «Про прокуратуру».
-    вивчення інформації, у тому числі розміщеної у Єдиному державному реєстрі судових рішень, про невідшкодовані збитки в закритих кримінальних провадженнях і тих, що перебувають у провадженні слідчих підрозділів правоохоронних органів області, винесених судових рішень, що порушують інтереси держави та потребують застосування представницьких повноважень прокурора;
-     вивчення висновків та матеріалів, переданих іншими підрозділами прокуратури області, про наявність підстав для застосування представницьких повноважень шляхом пред’явлення позовів (заяв) до суду;
-     підготовку, за наявності підстав, відповідних позовів (заяв) до суду; спрямування для примусового виконання виконавчих документів, виданих у справах за позовами відділу, а також  за позовами місцевих прокуратур у частині стягнення судового збору;
-    звернення до примусового виконання виконавчих документів, виданих на підставі судових рішень, постановлених у справах, де прокуратурою області здійснювалося представництво в суді;
-  участь у виконавчих провадженнях з виконання судових рішень, постановлених у справах, в яких прокуратурою області здійснювалося представництво в суді;
-    участь у виконавчих провадженнях з виконання судових рішень у справах, де прокуратурами нижчого рівня здійснювалося представництво в суді та які перебувають на виконанні у відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області;
-    реалізація прав учасника виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження», у тому числі на оскарження рішень, дій або бездіяльності службових осіб державної виконавчої служби у порядку відомчого контролю або до суду;
-    забезпечення участі прокурора у розгляді судами справ за позовами, скаргами прокуратури області або іншого учасника виконавчого провадження на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб державної виконавчої служби, а також при вирішенні судами питань, пов’язаних із виконанням судових рішень, постановлених у справах, де прокурором здійснювалося представництво в суді;
-    вивчення в межах компетенції відділу процесуальних документів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби  місцевих прокуратур;
-    накопичення та узагальнення статистичних даних про стан законності та роботу прокурорів нижчого рівня  з питань організації представництва в суді та при виконанні судових рішень, стану застосування наданих законом повноважень щодо участі у розгляді будь-яких справ та вступу у справи, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів держави, на підставі узагальнюючих даних надання оцінки роботи  прокурорів нижчого рівня          з питань організації представництва у суді;
-    здійснення взаємодії між структурними підрозділами апарату з метою виявлення підстав для звернення до суду щодо відшкодування завданих державі збитків.

5.3. Відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
5.3.1. До складу відділу входять начальник та 2 прокурори  відділу.
5.3.2. Завданнями відділу є  здійснення заходів щодо виявлення, припинення пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».
5.3.3. На відділ покладено виконання функцій відповідно до основних напрямків діяльності, зокрема:
-     вивчення практики застосування законодавства у сфері запобігання і протидії корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням, дотримання вимог Закону щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
-     здійснення моніторингу інформаційного простору щодо повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства, організація їх розгляду та вжиття заходів у межах компетенції;
-    ініціювання у встановленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення корупційних правопорушень;
-    підготовка подань про проведення службового розслідування з метою встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, або іншого порушення вимог Закону;
-    проведення роботи  щодо вивчення проектів протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, складені уповноваженими особами територіальних органів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції Національної поліції в області (крім протоколів про правопорушення, вчинені у військовій сфері).
-    забезпечення участі у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за протоколами, складеними працівниками спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції НАЗК та органів  Національної поліції в області з урахуванням вимог наказу Генерального прокурора України №135 від 13.07.2018;
-    підготовка апеляційних скарг на незаконні судові рішення у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, участь у яких брали працівники відділу, та в інших провадженнях – за дорученням керівництва  прокуратури області.
-    підготовка матеріалів для вжиття заходів, у тому числі цивільно-правового характеру, щодо відшкодування збитків, завданих пов’язаними з корупцією правопорушеннями та іншими порушеннями вимог Закону, скасування актів, рішень органів (посадових осіб), відновлення порушених прав і законних інтересів  юридичних осіб.
-    координація дій з активістами у регіоні з питань запобігання і протидії корупції, у тому числі Всеукраїнським рухом проти політичної корупції «Під контролем».

5.4.  До компетенції всіх відділів управління також відносяться:
-     розгляд звернень громадян та юридичних осіб, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та повідомлень органів влади з питань організації представництва інтересів держави в суді та у сфері запобігання та протидії корупції;
-     вивчення якості документів представницького характеру та у сфері запобігання та протидії корупції місцевих прокуратур;
-    підготовка проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів прокуратури області тощо;
-    виконання завдань та доручень Генеральної прокуратури України та керівництва прокуратури області, планів роботи  прокуратури області, рішень нарад;
-    підготовка для розгляду на нарадах матеріалів з питань організації представництва в суді та у сфері запобігання та протидії корупції;
-    направлення інформаційних листів, листів-орієнтувань та листів-зауважень;
-    проведення  стажування  працівників  місцевих прокуратур  в управлінні, участь у проведенні навчально-методичних заходів;
-    налагодження та підтримання ділової співпраці з органами судової влади;
-    накопичення, вивчення та опрацювання статистичних даних, матеріалів судової практики, внесення пропозицій щодо підвищення ефективності роботи з питань представництва в суді та у сфері запобігання та протидії корупції;
-    ведення первинного обліку та підготовка статистичних звітів;
-    оприлюднення публічної інформації, підготовка та передача до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів розділів на запити на публічну інформацію, яка стосується діяльності управління;
-    -    надання керівникам місцевих прокуратур необхідної практичної допомоги, контроль за виконанням прийнятих рішень, проведення перевірок стану організації роботи з питань представницької діяльності та у сфері запобігання та протидії корупції, за дорученням керівництва проведення інших перевірок;
-    вивчення статистичної звітності прокуратур нижчого рівня з питань організації представницьких функцій у суді, своєчасності та достовірності первинного обліку та звітності;
-    висвітлення в порядку, передбаченому наказами Генеральної прокуратури України та прокуратури області результатів діяльності;
-    здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення роботи прокурорів з метою підвищення ними якості виконання своїх повноважень щодо представництва в суді;
-    контроль за виконанням прокурорами нижчого рівня вимог Закону України «Про прокуратуру», наказів Генеральної прокуратури України та прокуратури області, що стосуються організації роботи прокурорів з питань представництва в суді та у сфері запобігання та протидії корупції.

6.    Повноваження працівників управління.

6.1. Начальник управління:
6.1.1. Здійснює загальне керівництво управлінням, визначає основні напрями діяльності структурних підрозділів управління відповідно до завдань і функцій, визначених Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», наказами Генеральної прокуратури України, цим Положенням.
6.1.2. Організовує та спрямовує роботу управління на своєчасне та ефективне виконання наказів, рішень нарад, планів роботи, завдань та доручень Генерального прокурора України, прокурора області.
6.1.3. Забезпечує взаємодію управління з іншими структурними підрозділами прокуратури області.
6.1.4. Організовує взаємодію та координацію відносин з судовими та іншими органами.
6.1.5. Готує проекти наказів та інші організаційно-розпорядчі документи з питань представницької діяльності та у сфері запобігання та протидії корупції, тощо.
6.1.6. Вносить пропозиції до плану роботи прокуратури області, організовує виконання запланованих заходів.
6.1.7. Організовує вивчення документів та матеріалів з питань представницької діяльності, які надійшли з  прокуратур нижчого рівня.
6.1.8. Організовує роботу з підготовки матеріалів для розгляду на нарадах у керівництва прокуратури області.
6.1.9. Організовує підготовку інформаційних листів та інших документів, спрямованих на вдосконалення роботи.
6.1.10. Організовує роботу по підготовці структурними підрозділами управління проектів апеляційних, касаційних скарг, а також листів і завдань, адресованих керівникам місцевих прокуратур, візує їх.
6.1.11. Організовує підготовку та проведення навчально-методичних заходів, бере в них участь, контролює стажування працівників місцевих прокуратур.
6.1.12. Забезпечує проведення перевірок стану організації роботи на напрямах у місцевих прокуратурах, надання їх керівникам практичної допомоги з питань представницької діяльності та у сфері запобігання та протидії корупції.
6.1.13. Розглядає документи, що надійшли до управління, забезпечує ознайомлення з ними керівників структурних підрозділів управління та організацію їх виконання.
6.1.14. Організовує проведення аналітичної роботи в управлінні.
6.1.15. Організовує і контролює ведення первинного обліку та статистичної звітності та підготовку зведеного статистичного звіту «Про роботу прокурора» управління.
6.1.16. Проводить оперативні наради з питань роботи управління.
6.1.17. Забезпечує належне дотримання виконавської дисципліни працівника-ми управління.
6.1.18. Здійснює особистий прийом громадян, організовує вирішення звернень громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад в управлінні та контроль за своєчасністю і якістю їх вирішення.
6.1.19. Здійснює контроль за веденням діловодства в управлінні.
6.1.20. Організовує виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах компетенції управління.
6.1.21. Організовує роботу з питань внутрішньої безпеки.
6.1.22.
Організовує підготовку матеріалів для опублікування у засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті прокуратури області.
6.1.23. Виконує інші доручення керівництва прокуратури області з питань службової діяльності.
У разі відсутності обов’язки начальника управління виконує його заступник  або інша особа  відповідно до наказу прокурора області.

6.2. Начальники відділів:
6.2.1. Організовують та спрямовують роботу відділів, здійснюють розподіл функціональних обов'язків працівників відділу, контролюють їх діяльність, несуть персональну відповідальність за результати та якісне виконання покладених на відділи завдань за напрямами діяльності відповідно до цього Положення та розподілу обов'язків.
6.2.2. Організовують та контролюють ведення первинного обліку про роботу. До підписання статистичного звіту організовують перевірку даних звітності місцевих прокуратур.
6.2.3. Подають начальнику управління пропозиції до плану роботи прокуратури області.
6.2.4. Забезпечують якісне та своєчасне виконання підлеглими працівниками наказів Генеральної прокуратури України, прокуратури області, рішень нарад, завдань, доручень керівництва прокуратури області, запланованих заходів.
6.2.5. У межах повноважень організовують роботу з розгляду заяв і звернень громадян, доручень Генеральної прокуратури України, звернень народних депутатів України, забезпечують своєчасне та якісне їх вирішення, вивчають стан цієї роботи, вносять пропозиції щодо її удосконалення.
6.2.6. У межах своєї компетенції розглядають та підписують документи, які надходять до відділів.
6.2.7. Контролюють роботу працівників відділів по закріплених територіях  та предметах згідно із розподілом функціональних обов'язків.
6.2.8. Забезпечують якісну підготовку відділами проектів документів представницького характеру, у сфері запобігання та протидії корупції, апеляційних, касаційних скарг, а також листів, адресованих керівникам місцевих прокуратур з цих питань.
6.2.9. Забезпечують стажування працівників прокуратур нижчого рівня у відділах.
6.2.10. Здійснюють заходи на покращання діловодства у відділах, контролюють своєчасне отримання і відправлення кореспонденції, передачу документів за призначенням.
6.2.11. Вносять пропозиції до підготовки листів, зауважень, проведення перевірок, надання практичної допомоги.
6.2.12. Беруть участь у проведенні перевірок у прокуратурах нижчого рівня,  забезпечують здійснення належного контролю за усуненням виявлених недоліків і порушень, надають їм практичну допомогу.
6.2.13. Готують документи для розгляду на апаратних, оперативних, інших спільних  нарадах у прокурора області та його заступників.
6.2.14. Вживають заходи до удосконалення організації роботи в прокуратурах нижчого рівня.
6.2.15. Забезпечують проведення комплексних аналітичних досліджень, підготовку аналітичних документів, вживають заходів щодо підвищення ефективності роботи.
6.2.16. Проводять оперативні наради з питань роботи відділів.
6.2.17. Організовують діловодство у відділах та здійснюють контроль за його веденням.
6.2.18. Оприлюднюють публічну інформацію, надають до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів розділи на запити на публічну інформацію, що відноситься до компетенції відділу.
6.2.19. За дорученням керівництва вивчають публікації в пресі, організовують підготовку матеріалів для опублікування у засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті прокуратури області.
6.2.20. В межах компетенції  організовують роботу з питань внутрішньої безпеки.
6.2.21. Виконують інші службові доручення керівництва прокуратури області та начальника управління.

6.3. Заступник начальника відділу та прокурори відділів:
6.3.1. Забезпечують виконання прокурорами нижчого рівня Закону України «Про прокуратуру», «Про запобігання корупції», наказів Генеральної прокуратури України, рішень нарад, завдань і доручень керівництва області з питань представницької діяльності та у сфері запобігання та протидії корупції.
6.3.2. Аналізують та узагальнюють інформацію, яка характеризує стан законності по закріплених територіях та  предметах.
6.3.3. Забезпечують участь у підготовці і виконанні планових та інших заходів, спрямованих на покращення роботи з питань представницької діяльності та у сфері запобігання та протидії корупції.
6.3.4.    Вживають заходи до підвищення ефективності роботи прокуратур нижчого рівня, систематично вивчають ці питання, сприяють в усуненні наявних недоліків, надають фахову практичну та методичну допомогу їх працівникам у досягненні реальних результатів.
6.3.5. Готують пропозиції та документи для внесення за наявності підстав заяв та вмотивованих клопотань про відповідальність суддів.
6.3.6. Беруть участь у розгляді судами цивільних, господарських, адміністративних справ та справ  про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а також забезпечують реалізацію процесуальних повноважень прокуратури Херсонської області та її керівників у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві.
6.3.7. Готують проекти документів представницького характеру, подань у порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та апеляційних скарг на рішення у цих справах.
6.3.8. Розглядають (вирішують) звернення громадян, юридичних та службових осіб.
6.3.9. Беруть участь у підготовці, проведенні навчально-методичних заходів, підвищенні кваліфікації та стажуванні працівників прокуратур нижчого рівня, ініціюють та готують листи-зауваження.
6.3.10. Беруть участь у  перевірках прокуратур нижчого рівня, готують довідки про стан роботи, надають їм практичну допомогу.
6.3.11. Ведуть облік роботи, співпрацюють з іншими структурними підрозділами прокуратури області.
6.3.12. Безпосередньо виконують накази прокуратури області, завдання, доручення Генеральної прокуратури України та прокуратури області, рішення нарад з питань організації роботи щодо представництва в суді та у сфері запобігання та протидії корупції.
6.3.13. Проводять аналізи, узагальнення, вносять пропозиції щодо підвищення ефективності роботи місцевих прокуратур та усунення недоліків у їх роботі.
6.3.14. Вивчають якість та обґрунтованість документів представницького характеру, підготовлених місцевими прокуратурами, та за наявності підстав вживають заходів щодо їх відкликання. Контролюють своєчасне надходження з прокуратур нижчого рівня копій вищезазначених документів.
6.3.15. Забезпечують  своєчасність,  повноту і  достовірність  ведення первинного обліку та статистичної звітності.
6.3.16.  Виконують інші службові доручення керівництва прокуратури області, начальників управління та відділу.

7.    Головний спеціаліст

7.1. Редагує накази прокуратури області, протоколи засідань оперативних, координаційних, інших спільних нарад та відповідні рішення, постанови; відповіді заявникам та інші документи за підписом керівництва регіональної прокуратури відповідно до регламенту прокуратури області.
7.2. У разі потреби здійснює переклад текстів з російської мови на українську і навпаки, дає консультації в межах своєї компетенції працівникам регіональної прокуратури та місцевих прокуратур.

8.  Відповідальність працівників управління

8.1.  Начальник управління несе дисциплінарну відповідальність за належну організацію  роботи з виконання покладених на управління завдань, доручень прокурора області, забезпечення службової та трудової дисципліни працівниками управління.
8.2.  Працівники управління  несуть відповідальність за належне виконання  своїх функціональних  обов’язків, своєчасне та якісне виконання доручень начальника управління.
8.3. Начальник та працівники управління  несуть відповідальність  за порушення Присяги працівника прокуратури, Кодексу професійної етики та поведінки  прокурорів,  службової дисципліни, а також в інших випадках згідно з Законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та  законодавством  про працю.

Управління представництва
інтересів громадянина або держави в суді
прокуратури Херсонської області

кількість переглядів: 344