ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку
прокурорів органів прокуратури Херсонської областіІ.        Загальні положення 

1.       Правила внутрішнього службового розпорядку прокурорів органів прокуратури Херсонської області (далі − Правила) розроблено відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про прокуратуру» та інших нормативно-правових актів.                 

2.       Правила визначають загальні положення організації внутрішнього службового розпорядку прокурорів органів прокуратури Херсонської області, режиму та умов роботи, забезпечення раціонального використання робочого часу, підвищення ефективності та якості роботи.

3.       Правила затверджуються наказом прокуратури Херсонської області за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації працівників прокуратури Херсонської області (далі − профспілковий комітет).

4.       Правила є обов’язковими для всіх прокурорів органів прокуратури Херсонської області та доводяться до їх відома під підпис.

 

          ІІ.      Робочий час і час відпочинку

 1.         Тривалість робочого часу прокурорів органів прокуратури Херсонської області становить 40 годин на тиждень.

          В органах прокуратури Херсонської області встановлюється такий внутрішній службовий розпорядок:

          -        початок роботи з 9 години − упродовж робочого тижня;

          -        перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин – упродовж робочого тижня;

          -        кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер –
о 18 годині, у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин;

          -        вихідні дні – субота і неділя.

          За погодженням із профспілковим комітетом для деяких структурних підрозділів або окремих прокурорів може бути передбачений інший внутрішній службовий розпорядок.

          Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

          З метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, при наявності рекомендації Кабінету Міністрів України, Генеральним прокурором   може видаватися відповідний наказ про перенесення таких днів, який погоджується з профспілковим комітетом, і доводиться до відома працівників.

2.       Керівники структурних підрозділів прокуратури Херсонської області та місцевих прокуратур Херсонської області зобов’язані контролювати присутність на роботі прокурорів упродовж робочого дня.

          Прокурори можуть перебувати у робочий час за межами приміщення відповідного органу прокуратури області із службових питань з відома безпосереднього керівника підрозділу (керівника місцевої прокуратури, його заступника), а керівники самостійних структурних підрозділів, керівники місцевих прокуратур – першого заступника, заступників прокурора області або прокурора області.

          Про свою відсутність на роботі прокурор повідомляє безпосереднього керівника у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншими доступними способами.

          У разі недотримання прокурором цих вимог складається акт про його відсутність на робочому місці.

          При ненаданні прокурором доказів поважності причини відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я прокурора Херсонської області щодо причин своєї відсутності.

          3.       У структурних підрозділах прокуратури Херсонської області та місцевих прокуратурах Херсонської області ведеться облік робочого часу прокурорів шляхом складання відповідальною особою табелів обліку робочого часу. Щомісячно 10 і 25 числа табель обліку робочого часу передається до підрозділу бухгалтерської служби за підписом керівника структурного підрозділу або місцевої прокуратури, відповідальної за це особи і працівника кадрового підрозділу.

4.       Забороняється в робочий час відволікати прокурорів від безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, не пов’язаних з основною діяльністю.

 

          ІІІ.    Перебування прокурорів на робочому місці у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

           1.       Для виконання невідкладних завдань прокурор може залучатися до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також для роботи у вихідні, святкові, неробочі дні за наказом прокурора Херсонської області, погодженим із профспілковим комітетом.

          2.       За потреби прокурор може залучатися до чергування у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого дня.

          Чергування прокурором здійснюється згідно з графіком, який затверджується наказом прокурора Херсонської області за погодженням із профспілковим комітетом.

          3.       За роботу в зазначені дні прокурорам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, що визначені законодавством про працю, або  надаються інші дні відпочинку за їх заявами.

 

ІV.     Порядок доведення до відома прокурорів нормативно-правових актів, наказів і доручень зі службових питань

 1.       Нормативно-правові акти, накази, доручення та розпорядження зі службових питань доводяться до відома прокурорів шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

2.       Підтвердженням ознайомлення може слугувати підпис прокурора на документі або у журналі реєстрації документів.

3.       Нормативно-правові акти Генеральної прокуратури України, прокуратури Херсонської області, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома прокурорів шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також розміщення на офіційних веб-сайтах Генеральної прокуратури України та прокуратури Херсонської області.

 

V.      Охорона праці та протипожежна безпека

 1.    Прокурор Херсонської області або визначена ним відповідальна особа організовує забезпечення безпечних умов праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
За стан протипожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці, інструктування прокурорів відповідає особа, на яку покладено такий обов’язок.
                2.    Прокурори органів прокуратури Херсонської області зобов’язані дотримуватися правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
                3.    Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються прокурорами, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

VI.     Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

           1.       У разі звільнення, переведення чи тимчасової відсутності прокурора (відпустка, відрядження тощо) усі службові документи, що перебувають у нього, передаються за вказівкою керівника структурного підрозділу або місцевої прокуратури іншому виконавцю через службу діловодства або працівника, відповідального за ведення діловодства у структурному підрозділі.

          2.        Передача майна здійснюється на підставі акта приймання-передачі  або накладної, які складаються у трьох примірниках і підписуються прокурором, який його передає, уповноваженою особою, яка його приймає, та керівниками відповідних структурних підрозділів.

          Акт приймання-передачі або накладна зберігаються у підрозділі бухгалтерської служби.

 

VII.   Пропускний режим

 1.       Порядок допуску на територію та до адміністративних будівель органів прокуратури Херсонської області регламентується окремим наказом прокурора Херсонської області.

2.       Вхід прокурорів органів прокуратури Херсонської області до адміністративних приміщень здійснюється через пости (турнікети) з використанням електронної перепустки або за пред’явленням службового посвідчення.

VIIІ.  Прикінцеві положення

1.       Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення прокурора до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.       Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються прокурором Херсонської області, а у випадках, передбачених чинним законодавством, − спільно або за згодою з профспілковим комітетом.

Відділ роботи з кадрами
прокуратури Херсонської області

ЗМІНИ:
   - ЗАВАНТАЖИТИ - Наказ прокуратури Херсонської області № 134 від 28.11.2019 (Доповнення та зміни до Правил внутрішнього службового розпорядку прокурорів органів прокуратури Херсонської області затверджених наказом прокуратури Херсонської області № 99 від 15.05.2017)